Không hiểu do lỗi ở đâu mà combat ngon ăn 5 đánh 1 lại biến thành Pentakill cho Yasuo.