Annie lên đến 1300 AP – Sức mạnh đến từ Sách chiêu hồn

Annie 1300 AP khi chưa full sách. Sức mạnh không thể cản phá ngay cả khi đó là tank cứng.

Category:

Video