Tình huống dẫn tới kết quả thua cho team Nightblue không thể hài hước hơn. 5 mạng quá nhanh quá nguy hiểm.