Combo Shen Zac 1000 AP

Lại một quái vật đi rừng nữa trong tay Nightblue đó là Zac. 25 sách chiêu hồn 1000 AP

Category:

Video