Nidalee 1000 AP – One shot one kill

Vẫn là Nightblue với Nidalee rừng siêu mạnh. 1 phi ăn 1 mạng.

Category:

Video