Jhin lên AP trong tay thánh troll SIV thật sự mạnh. Sức mạnh ở những Skill mạnh nhất là Q và R. lol-divider-600x63