Zac lên sức mạnh phép thuật khi nhảy sẽ khủng khiếp như thế này sao ??